Menu Zavřeno

Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro rok 2021 – spotřebiteléÚvodní ustanovení

 • Prodávajícím se pro účely těchto „Všeobecných obchodních a dodacích podmínek pro rok 2021“ (dále jen dodací podmínky) rozumí prodávající UNSTOPPABLE s.r.o. , Jungmannova 499, 69701 Kyjov, Česká republika, IČ: 04763378, zapsán v živnostenském rejstříku vedeném na živnostenském úřadě města Kyjov.
 • Spotřebitelem se účely těchto dodacích podmínek rozumí spotřebitel dle § 52 odst. 3 zák. 40/1964Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
 • Tyto dodací podmínky precizují podmínky zásilkového prodeje výrobků. Dodací podmínky dále upravují prodej za použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

Kontaktní údaje prodávajícího

Zboží lze objednat:

 • zasláním písemné objednávky na adresu sídla prodávajícího: UNSTOPPABLE s.r.o. , Jungmannova 499, 69701 Kyjov, Česká republika, IČ: 04763378, Česká republika
 • telefonicky na čísle: +420 734 114 245
 • zasláním objednávky na e-mail: info@uns-sport.cz
 • za použití diagramu „Objednávka“ na webové adrese prodávajícího www.uns-sport.cz

Povinné náležitosti objednávky, ochrana osobních údajů

 • Při použití prostředků komunikace na dálku musí objednávka obsahovat informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí kupní smlouvy. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně spotřebitele. Objednávka je dostatečně určitá, je-li v ní označeno zboží katalogovým číslem a požadovaný počet balení; objednávka dále musí obsahovat násl. údaje:  jméno a příjmení,  adresu na kterou má být výrobek zaslán, tj.: jméno a příjmení, název ulice, číslo popisné, město, PSČ, kontakt ve formě telefonního čísla, popř. e-mail,  souhlas s uzavřením kupní smlouvy za podmínek stanovených těmito dodacími podmínkami.
 • Neobsahuje-li objednávka povinné údaje, popř. je li z jakéhokoliv důvodu neurčitá, nelze jí vyhovět.
 • Informace dle odstavce 1. jsou v souladu s platným právem (zejm.: zák. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, p platném znění) zabezpečeny proti zneužití a nebudou poskytnuty žádnému dalšímu subjektu s výjimkou oznámení jména, příjmení a adresy příjemce objednávky subjektu zajišťujícímu doručení objednávky.
 • Jakmile pomine účel, pro který byly Vaše osobní údaje zpracovány (případně na základě Vaší žádosti) provedeme likvidaci těchto údajů, s výjimkou zákonem stanovených případů týkajících se uchovávání osobních údajů pro účely archivnictví a uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení. Prodávající uchovává po nezbytně nutnou dobu pouze Vaše objednávky včetně fakturačních a dodacích údajů. Objedná-li si spotřebitel výrobek objednávkou obsahující povinné náležitosti dle odst. 1 tohoto článku se má zato, že souhlasí se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku.

Potvrzení objednávky, uzavření kupní smlouvy

 • Spotřebitel je oprávněn zaslat prodávajícímu objednávku při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku pouze tehdy, seznámil-li se s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy s obsahem těchto dodacích podmínek, tj. seznámil-li se s informacemi dle § 53 odst. 4 zák. 40/1964Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
 • Prodávající je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku spotřebiteli neprodleně oznámit, že byla do sféry jeho dispozice doručena předmětná objednávka. Odmítne-li spotřebitel objednávku autorizovat, lze ji považovat za neplatnou. Nepotvrzená objednávka zůstává platnou po dobu 10-ti kalendářních dní od jejího doručení prodávajícímu.
 • K uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem doručení akceptace objednávky spotřebiteli.
 • V případech uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku, zpravidla spolu s potvrzením objednávky, prodávající spotřebiteli zašle potvrzenou objednávku a tyto dodací podmínky ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.
 • Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí výrobku. V případě, že prodávající nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení předchozího odstavce, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí produktu. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnácti denní.
 • Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy , má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením produktu. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
 • Spotřebitel je povinen o odstoupení od kupní smlouvy neprodleně informovat prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.
 • Odstoupí-li spotřebitel od předmětné kupní smlouvy je povinen produkt na vlastní náklady doručit na adresu prodávajícího. Doručení na dobírku nelze akceptovat. Produkt musí být nepoškozený, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu se všemi příbalovými letáky a příslušenstvím. Ustanovení zejména odst. 5 tohoto článku nelze taktéž použít pokud byl produkt použit, byla-li narušena celistvost jeho obalu, nebo došlo-li k jeho jinému znehodnocení.
 • Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu objednávky. Kupní cena a její splatnost je potvrzena v akceptaci objednávky.
 • Vlastnické právo k objednanému sortimentu, přechází na spotřebitele až úplným zaplacením kupní ceny. Jestliže však byla kupní cena zaplacena před dodáním zboží, přechází vlastnické právo na spotřebitele okamžikem převzetí objednaného zboží.
 • Spotřebitel je oprávněn zvolit si jeden z následujících způsobů úhrady kupní cenu objednávky: platba v hotovosti při převzetí (peníze jsou inkasovány v hotovosti přepravní službou případech kdy je zboží zasláno na dobírku nebo našimi pracovníky při osobním převzetí. Platba předem převodem na bankovní účet prodávajícího, č.ú.: 5881097369/0800. Variabilní symbol bude sdělen v akceptaci objednávky. S úhradou kupní ceny poukázáním na účet vyčkejte na akceptaci objednávky.

Dodací podmínky, náklady na dodání

 • Dodávky sortimentu dekorativních prostředků jsou realizovány vždy v co nejkratším možném termínu.
 • Pokud tomu nebrání okolnosti nezávislé na vůli prodávajícího expedice objednávky je provedena následující pracovní den po akceptaci.
 • Distribuce objednávek je realizována prostřednictvím spol. Česká pošta, s.p. (dále jen přepravní služba). V případě, že je celková hodnota objednávky nižší než částka 1000,- Kč vč. DPH je připočtena cena za dodání 85, – Kč vč. DPH. Při objednávce nad 1000 ,- Kč prodávající náklady na doručení objednávky neúčtuje.
 • Pokud v okamžiku převzetí zboží od přepraní služby zjistíte, že obal zásilky je poškozen, zkontrolujte stav dodaných produktů. V případě poškození obsahu zásilky trvejte na vyhotovení „záznamu o poškození zásilky“ za přítomnosti zástupce přepravní služby. Máte právo nepřevzít zásilku, která nese známky poškození či narušení obalu.
 • Při osobním odběru potvrzené objednávky je nutné nás telefonicky kontaktovat není připočtena žádná cena za dodání.

Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

 • V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy má kupující právo zakoupené produkty reklamovat.
 • Reklamaci je nutné podat písemně nebo v případě osobní reklamace je prodejce povinen sepsat reklamační protokol.

Závěrečné ustanovení

 • Znění těchto obchodních a dodacích podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil v době uskutečnění objednávky.
 • Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.